+ Khách hàng có quyền lựa chọn tin để đọc.
+ Số lần đọc tin không giới hạn, tuy nhiên mỗi lần đọc tin khách hàng sẽ bị trừ điểm.
Lưu ý: Đối với thành viên tính điểm thì chúng tôi không cung cấp dịch vụ hỏi tin qua điện thoại.