USD/CAD                                                  

 

Pivot:  1.094

 

Chiến lược chính:  Bán dưới   1.094 mục tiêu  1.0855 & 1.082

Chiến lược phụ:  Mua trên   1.094  mục tiêu  1.0975 & 1.1005

 

AUD/USD

 

Pivot:  0.9365

Chiến lược chính:  Mua trên 0.9365 mục tiêu   0.9485 & 0.954

Chiến lược phụ: Bán dưới   0.9365  mục tiêu  0.933 & 0.9295

 

USD/CHF

 

Pivot:   0.8805

Chiến lược chính: Bán dưới  0.8805  mục tiêu  0.876 & 0.872 

Chiến lược phụ: Mua trên  0.8805  mục tiêu   0.8825 & 0.8845

 

USD/JPY

 

Pivot:   102.3

Chiến lược chính Bán dưới  102.3  mục tiêu  101.45 & 101.2

Chiến lược phụ:  Mua trên  102.3  mục tiêu   102.65 & 103

 

GBP/USD

 

Pivot: 1.682

Chiến lược chính:  Bán dưới   1.682  mục tiêu   1.672 & 1.668

Chiến lược phụ: Mua trên   1.682 mục tiêu   1.685 & 1.6915

 

EUR/USD

 

Pivot:   1.383

Chiến lược chính:  Mua trên  1.383 mục tiêu   1.39 & 1.3935

Chiến lược phụ: Bán dưới   1.383 mục tiêu  1.38 & 1.377

 

NZD/USD

 

Pivot:    0.868

Chiến lược chính:  Mua trên   0.868 mục tiêu   0.875 & 0.8775

Chiến lược phụ: Bán dưới    0.868 mục tiêu    0.864 & 0.861

 

Thông tin tham khảo