USD/CAD                                                  

 

Pivot:  1.1045

 

Chiến lược chính:  Bán dưới   1.1045  mục tiêu  1.0995 & 1.0975

Chiến lược phụ:  Mua trên   1.1045  mục tiêu  1.1075 & 1.1105

 

AUD/USD

 

Pivot:  0.9255

Chiến lược chính:  Bán dưới   0.9255   mục tiêu  0.92 & 0.918

Chiến lược phụ: Mua trên   0.9255   mục tiêu   0.93 & 0.934

 

USD/CHF

 

Pivot:   0.8875

Chiến lược chính: Mua trên  0.8875  mục tiêu   0.894 & 0.896

Chiến lược phụ: Bán dưới  0.8875  mục tiêu   0.885 & 0.8835

 

USD/JPY

 

Pivot:   103.7

Chiến lược chính Mua trên  103.7  mục tiêu   104.1 & 104.45

Chiến lược phụ:  Bán dưới  103.7  mục tiêu  103.4 & 102.95 

 

GBP/USD

 

Pivot: 1.662

Chiến lược chính:  Bán dưới   1.662  mục tiêu  1.655 & 1.6505

Chiến lược phụ: Mua trên   1.662  mục tiêu   1.6645 & 1.668

 

EUR/USD

 

Pivot:   1.3755

Chiến lược chính:  Bán dưới   1.3755  mục tiêu  1.3675 & 1.3655

Chiến lược phụ: Mua trên    1.3755  mục tiêu     1.3785 & 1.382

 

NZD/USD

 

Pivot:  0.858

Chiến lược chính:  Bán dưới    0.858    mục tiêu    0.851 & 0.848

Chiến lược phụ: Mua trên    0.858   mục tiêu    0.861 & 0.8635

 

Thông tin tham khảo