USD/CAD                                                  

 

Pivot:  1.1075

 

Chiến lược chính:  Bán dưới   1.1075 mục tiêu  1.0995 & 1.0975

Chiến lược phụ:  Mua trên   1.1075  mục tiêu  1.1105 & 1.1145

 

AUD/USD

 

Pivot:  0.921

Chiến lược chính:  Mua trên   0.921  mục tiêu  0.93 & 0.934

Chiến lược phụ: Bán dưới   0.921   mục tiêu  0.918 & 0.915

 

USD/CHF

 

Pivot:   0.8875

Chiến lược chính: Bán dưới  0.8875  mục tiêu   0.881 & 0.8785

Chiến lược phụ: Mua trên  0.8875 mục tiêu   0.89 & 0.893

 

USD/JPY

 

Pivot:   102.65

Chiến lược chính Mua trên  102.65  mục tiêu   103.45 & 103.75

Chiến lược phụ:  Bán dưới  102.65   mục tiêu  102.4 & 101.95

 

GBP/USD

 

Pivot: 1.6605

Chiến lược chính:  Mua trên   1.6605  mục tiêu   1.67 & 1.672

Chiến lược phụ: Bán dưới   1.6605  mục tiêu  1.655 & 1.6505

 

EUR/USD

 

Pivot:  1.376

Chiến lược chính:  Mua trên   1.376  mục tiêu   1.381 & 1.3845

Chiến lược phụ: Bán dưới  1.376  mục tiêu  1.374 & 1.372

 

NZD/USD

 

Pivot:  0.8695

Chiến lược chính:  Bán dưới    0.8695   mục tiêu   0.862 & 0.8585

Chiến lược phụ: Mua trên    0.8695  mục tiêu   0.872 & 0.875

 

Thông tin tham khảo