USD/CAD                                                  

 

Pivot:  1.118

 

Chiến lược chính:  Mua trên   1.1025  mục tiêu  1.1105 & 1.1145

Chiến lược phụ:  Bán dưới   1.1025  mục tiêu  1.0995 & 1.0975

 

AUD/USD

 

Pivot:  0.93

Chiến lược chính:  Bán dưới   0.93  mục tiêu  0.921 & 0.918

Chiến lược phụ: Mua trên   0.93  mục tiêu  0.934 & 0.9385

 

USD/CHF

 

Pivot:   0.8835

Chiến lược chính: Mua trên  0.8835   mục tiêu  0.891 & 0.893

Chiến lược phụ: Bán dưới  0.8835  mục tiêu   0.881 & 0.8785

 

USD/JPY

 

Pivot:   102.4

Chiến lược chính Mua trên  102.4 mục tiêu   103.1 & 103.35

Chiến lược phụ:  Bán dưới  102.4   mục tiêu  101.95 & 101.75

 

GBP/USD

 

Pivot: 1.659

Chiến lược chính:  Mua trên   1.659 mục tiêu   1.6665 & 1.67

Chiến lược phụ: Bán dưới   1.659  mục tiêu  1.655 & 1.6505

 

EUR/USD

 

Pivot:  1.378

Chiến lược chính:  Bán dưới 1.378  mục tiêu  1.3725 & 1.37

Chiến lược phụ: Mua trên   1.378  mục tiêu   1.381 & 1.3845

 

NZD/USD

 

Pivot:  0.87

Chiến lược chính:  Bán dưới    0.87  mục tiêu   0.862 & 0.8585

Chiến lược phụ: Mua trên    0.87  mục tiêu   0.872 & 0.875

 

Thông tin tham khảo