USD/CAD                                                  
 


Pivot:  1.118
 

Chiến lược chính:  Bán dưới   1.118 mục tiêu  1.108 & 1.104

Chiến lược phụ:  Mua trên   1.118  mục tiêu  1.121 & 1.1245
 

AUD/USD
 

Pivot:  0.915

Chiến lược chính:  Mua trên   0.915 mục tiêu  0.926 & 0.93

Chiến lược phụ: Bán dưới   0.915  mục tiêu  0.91 & 0.905
 

USD/CHF
 

Pivot:   0.881

Chiến lược chính: Mua trên  0.881  mục tiêu  0.887 & 0.889

Chiến lược phụ: Bán dưới  0.881  mục tiêu   0.8785 & 0.8765
 

USD/JPY
 

Pivot:   102.45

Chiến lược chính:  Bán dưới  102.45   mục tiêu  101.75 & 101.45

Chiến lược phụ:  Mua trên  102.45 mục tiêu   102.65 & 102.85
 

GBP/USD
 

Pivot: 1.6505

Chiến lược chính:  Mua trên   1.6505   mục tiêu   1.6605 & 1.6645

Chiến lược phụ: Bán dưới   1.6505  mục tiêu  1.646 & 1.643
 

EUR/USD
 

Pivot:  1.3775

Chiến lược chính:  Mua trên   1.3775 mục tiêu   1.3845 & 1.388

Chiến lược phụ: Bán dưới 1.3775  mục tiêu  1.3745 & 1.372
 

NZD/USD
 

Pivot: 0.8565

Chiến lược chính:  Mua trên   0.8565 mục tiêu   0.864 & 0.8675

Chiến lược phụ: Bán dưới   0.8565  mục tiêu   0.853 & 0.85