USD/CAD                                                  

 

Pivot:  1.121

 

Chiến lược chính:  Bán dưới   1.121 mục tiêu  1.1145 & 1.111

Chiến lược phụ:  Mua trên   1.121 mục tiêu  1.1245 & 1.128

 

AUD/USD

Pivot:  0.91

Chiến lược chính:  Mua trên   0.91 mục tiêu  0.9205 & 0.926

Chiến lược phụ: Bán dưới   0.91  mục tiêu  0.904 & 0.899

 

USD/CHF

 

Pivot:   0.881

Chiến lược chính: Mua trên  0.881  mục tiêu  0.887 & 0.889

Chiến lược phụ: Bán dưới  0.881  mục tiêu   0.8785 & 0.8765

 

USD/JPY

 

Pivot:  102

Chiến lược chính Mua trên  102  mục tiêu   102.65 & 102.85 

Chiến lược phụ:  Bán dưới  102   mục tiêu  101.75 & 101.45

 

GBP/USD

 

Pivot: 1.646

Chiến lược chính:  Mua trên   1.646  mục tiêu   1.6580 & 1.6605

Chiến lược phụ: Bán dưới   1.646  mục tiêu  1.643 & 1.638

 

EUR/USD

 

Pivot:  1.3745

Chiến lược chính:  Mua trên   1.3745 mục tiêu   1.3845 & 1.388

Chiến lược phụ: Bán dưới 1.3745 mục tiêu  1.372 & 1.369

 

NZD/USD

 

Pivot: 0.853

Chiến lược chính:  Mua trên   0.853 mục tiêu   0.8595 & 0.864

Chiến lược phụ: Bán dưới   0.853  mục tiêu   0.85 & 0.848

 

Thông tin tham khảo