USD/CAD                                                  

 

Pivot:  1.128

 

Chiến lược chính:  Bán dưới   1.128  mục tiêu  1.1145 & 1.111

Chiến lược phụ:  Mua trên   1.128   mục tiêu  1.136 & 1.139

 

AUD/USD

Pivot:  0.9035

Chiến lược chính:  Mua trên   0.9035  mục tiêu  0.914 & 0.9205

Chiến lược phụ: Bán dưới   0.9035 mục tiêu  0.899 & 0.892

 

USD/CHF

 

Pivot:   0.8795

Chiến lược chính: Mua trên  0.8795  mục tiêu  0.889 & 0.8915 

Chiến lược phụ: Bán dưới  0.8795  mục tiêu   0.877 & 0.8755

 

USD/JPY

 

Pivot:  101.75

Chiến lược chính Mua trên  101.75 mục tiêu   102.85 & 103.15

Chiến lược phụ:  Bán dưới  101.75  mục tiêu  101.2 & 100.65

 

GBP/USD

 

Pivot: 1.656

Chiến lược chính:  Bán dưới   1.656  mục tiêu  1.6475 & 1.643

Chiến lược phụ: Mua trên   1.656  mục tiêu    1.6605 & 1.665

 

EUR/USD

 

Pivot:  1.3845

Chiến lược chính:  Bán dưới 1.3845 mục tiêu  1.3745 & 1.3705

Chiến lược phụ: Mua trên   1.3845  mục tiêu   1.388 & 1.39

 

NZD/USD

 

Pivot: 0.857

Chiến lược chính:  Bán dưới   0.857  mục tiêu   0.848 & 0.843

Chiến lược phụ: Mua trên   0.857   mục tiêu   0.8595 & 0.864

 

Thông tin tham khảo