CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

Tiền tệ

Trạng thái

Mục tiêu

Dừng lỗ

Mua

Bán

Vàng

1338.00

 

1350.00

1332.00

 

Thông tin tham khảo