USD/CAD                                                  

Pivot: 1.111

Chiến lược chính:  Bán dưới  1.111  mục tiêu  1.1015 & 1.097

Chiến lược phụ:  Mua trên  1.111  mục tiêu 1.115 & 1.1195

AUD/USD

Pivot: 0.8935

Chiến lược chính:  Mua trên   0.8935  mục tiêu 0.8995 & 0.902

Chiến lược phụ: Bán dưới   0.8935  mục tiêu  0.889 & 0.887

USD/CHF

Pivot:  0.884

Chiến lược chính: Mua trên 0.884  mục tiêu 0.8895 & 0.892

Chiến lược phụ: Bán dưới 0.884 mục tiêu  0.882 & 0.8795

USD/JPY

Pivot: 101.9

Chiến lược chính:  Mua trên 101.9 mục tiêu  102.6 & 102.8

Chiến lược phụ:  Bán dưới 101.9  mục tiêu  101.7 & 101.5

GBP/USD

Pivot: 1.6655

Chiến lược chính:  Mua trên 1.6655 mục tiêu  1.676 & 1.6795

Chiến lược phụ: Bán dưới 1.6655  mục tiêu   1.6635 & 1.661

EUR/USD

Pivot:  1.377

Chiến lược chính:  Bán dưới   1.377  mục tiêu  1.3695 & 1.366

Chiến lược phụ: Mua trên   1.377 mục tiêu   1.379 & 1.383

NZD/USD

Pivot: 0.837

Chiến lược chính:  Mua trên   0.837     mục tiêu  0.8425 & 0.8445

Chiến lược phụ: Bán dưới   0.837 mục tiêu   0.834 & 0.832

Thông tin tham khảo