CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

Tiền tệ

Trạng thái

Mục tiêu

Dừng lỗ

Mua

Bán

Vàng

1337.00

 

1346.00

1332.00

 Thông tin tham khảo