Theo Quyết định mới ban hành, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Chính sách tiền tệ quy định tại Điều 2 Quyết định số 2201/QĐ-NHNN ngày 06/10/2008 của Thống đốc NHNN được sửa đổi, bổ sung các nội dung sau:

“12. Tham mưu, giúp Thống đốc trình các cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thị trường ngoại tệ, quản lý trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.

13. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, giúp Thống đốc trong công tác điều hành tỷ giá và quản lý thị trường ngoại tệ:

a) Quyết định chế độ tỷ giá, cơ chế điều hành tỷ giá, công bố tỷ giá hối đoái;

b) Xây dựng và triển khai các phương án can thiệp thị trường ngoại tệ;

c) Xây dựng và triển khai các giải pháp phát triển thị trường ngoại tệ.

14. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn và phát hành bản “Báo cáo thường niên của NHNN”.

15. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của NHNN và của pháp luật.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc giao”.

Trước đây, tại Điều 2 Quyết định số 2201/QĐ-NHNN ngày 06/10/2008, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Chính sách tiền tệ chỉ bao gồm 14 nội dung và không có nội dung thứ 12, 13 như quyết định mới sửa đổi.

Nội dung thứ 12, 13 được bổ sung cho Vụ Chính sách Tiền tệ nêu trên là những nội dung 4, 5, 6 tại Điều 2 trong Quyết định số 2232/QĐ-NHNN ngày 6/10/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý ngoại hối.

Hay nói cách khác, các nhiệm vụ, chức năng liên quan đến tỷ giá và thị trường ngoại tệ đã được chuyển từ Vụ Quản lý ngoại hối sang Vụ Chính sách tiền tệ. Việc chuyển giao nhiệm vụ này cũng đã được Thống đốc quy định tại Quyết định số 146/QĐ-NHNN ngày 7/2.

Ngoài ra, theo Quyết định mới ban hành quy định cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách tiền tệ gồm có 07 phòng: Phòng Tổng hợp; phòng Nghiên cứu kinh tế; phòng Chính sách tiền tệ; phòng Chính sách tín dụng; phòng chính sách lãi suất; phòng quản lý vốn khả dụng và nghiệp vụ thị trường mở; phòng Thị trường và Tỷ giá. Nhiệm vụ cụ thể của các phòng do Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ quy định.

Hiện tại, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước là bà Nguyễn Thị Hồng.

01GVNlogo.png